Thông báo mời tham dự ĐHCĐ năm 2021

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2021