Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 21-10-2021