Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 18-11-2021