Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 02-12-2021