CBTT về việc Ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2020 và BCTC năm 2020