CBTT: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (thay thế cho thông báo ngày 06/5/2022)