CBTT bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng