CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNFinance

CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNFinance

Chi tiết

CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNFinance

Tin trước: